Ledenlogin

Solidair met de eisen en de acties van de culturele en kunstensector.

Beeld: 
Boekenoverleg solidair

Het BoekenOverleg neemt met verbazing kennis van de voorgestelde besparingen van Vlaams minister voor Cultuur Jan Jambon. Zeker de besparingen van 60% op de projectbeurzen ontnemen veel kansen voor beginnende en gevorderde kunstenaars die willen bouwen aan hún verhaal over Vlaanderen, Europa en de wereld. Na jaren van teruggang brengt ook de nieuwe ronde van generieke besparingen de toch al precaire toestand van de kunsten gevaarlijk aan het wankelen.

De besparingen bij de kunstinstellingen treffen ook de auteurs die immers hun inkomen uit vele bronnen (moeten) samenstellen. Bovendien melden (ook literaire) organisatoren al jaren dat door het niet-indexeren van de toelagen een steeds groter deel van de artistieke budgetten wordt opgegeten door de stijgende personeelskosten.

Het BoekenOverleg ijvert al geruime tijd voor een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief aanbod. Het hecht veel belang aan de samenwerking met de ganse culturele sector, aan het over beleidsdomeinen en grenzen heen kijken en aan de ondersteuning van de kunstenaar, i.c. de schrijver, zodat die een menswaardig bestaan en een oeuvre kan opbouwen.

Wie echter de evolutie van de financiële middelen bekijkt die de afgelopen twintig jaar door de Vlaamse overheid aan het letterenbeleid zijn besteed, krijgt een ontnuchterend beeld. Want procentueel gezien ging er in 2019 minder geld naar de letteren dan bij de oprichting van het Vlaams Fonds voor de Letteren (nu ‘Literatuur Vlaanderen’) in 1999.

Om de aanwezige groeikansen en noodzakelijke dynamiek te kunnen ondersteunen is een adequate financiering van de hele cultuur- en kunstensector onontbeerlijk.

Zonder ondersteuning van schrijverstalent is er geen boeiende boekensector.
Zonder ondersteuning van kunstenaars krijgt vernieuwende creatie minder kans.
Zonder ondersteuning van een zinderend cultureel landschap dreigt een verschraling van Vlaanderen.

Jos Geysels
Voorzitter BoekenOverleg

*De kerngroep van het BoekenOverleg bestaat uit:
• Literatuur Vlaanderen (secretariaat BoekenOverleg)
• Boek.be
• Vlaamse Auteursvereniging
• Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD)
• Groep Algemene Uitgevers (GAU)
• Het Letterenhuis
• Iedereen Leest
• CANON Cultuurcel
• Overleg Literaire Organisaties (OLO)
• Vereniging Vlaamse Boekverkopers